Årsmötet 2017, agenda

Föreningen Rädda Lumparns årsmöte 2017

Föredragningslista

Tid och plats:  onsdagen 5 april 2017 kl 17, Ulfsby Gård, Jomala

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt vid behov två rösträknare
 3. Mötes laglighet och beslutförhet konstateras
 4. Föredragningslistan för mötet godkänns
 5. Verksamhetsberättelse och bokslut 2016 samt verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras (bilaga 1)
 6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 7. Verksamhetsplanen och budget 2017 samt medlemsavgiftens storlek fastställs (bilaga 2)
 8. Val av ordförande och övriga medlemmar till styrelsen
 9. Val av en eller två verksamhetsgranskare
 10. Godkännande av arrendeavtal med landskapsregeringens fastighetsverk
 11. Övriga ärenden
 12. Mötet avslutas