Vår verksamhet

Föreningen verksamhet bygger på stadgarnas syftesparagraf, dvs konkreta vattenskyddsåtgärder, information om Lumparn, opinionsbildning och öka förståelsen samt ansöka om finansingering.

Konkreta vattenskyddsåtgärder

Vi utför förundersökningar för att utreda möjligheter till konkreta åtgärder som intelligenta skyddszoner, våtmarker, gäddfabriker, restaurering av badstränder etc. Vi söker också lämpliga områden och utreder finansieringskällor.

Informera om Lumparns tillstånd.

Inledningsvis görs en sammanställning över det befintliga materialet om vattenkvalitet, fisk etc. från Lumparnområdet. Resultatet sammanställs till en lättfattligt paket. Materialet sprids till föreningens medlemmar och utnyttjas på egna och andras evenemang.

Opinionsbildning och öka förståelsen

Vi arrangerar olika typer av träffar, seminarier och diskussionstillfällen för våra medlemmar och andra intresserade. Föreningen gör även dikesvandringar och filmar diken med tillrinningsområden som når ut till Lumparn. Genom att gå längs med dikena och följa vattnets väg från där det regnar ner ut till havet och se vad som påverkar det får man en förståelse för konceptet tillrinningsområde och den egna påverkan på vattnen. Peter Feuerbach från Hushållningssällskapet i Halland har redan tidigare framgångsrikt hållit dikesvandringar på Åland.

Vi har även gjort en film om dikesvandringar samt filmat diken med tillrinningsområde till Lumparn. Föreningen har en egen youtubekanal där vi publicerar våra filmer.

Dessutom arrangerar vi studieresor bland annat till Gotland för att bekanta oss med systerprojektet Rädda Burgsviken. Vi arbetar också med ett program med fiskevårdsåtgärder. Syftet är att visa på åtgärder som kan omfattas av de berörda och som ger verklig nytta.